Prihlasovanie do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bolo oficiálne ukončené.

K 15.1.2020 sa registrovalo celkom 1 122 uchádzačov.

 

Počty slovenských posudzovateľov:  903

Z toho 16 Slovákov pôsobiacich v zahraničí

 

Počty zahraničných posudzovateľov: 219

Z toho: Českí experti: 113

Anglicky hovoriaci: 106

 

Ďakujeme všetkým uchádzačom za odoslanie žiadosti na pozíciu posudzovateľa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Všetky žiadosti posúdime a čoskoro budeme kontaktovať vybraných uchádzačov.

Bratislava, 8. 1. 2020

Agentúra prijala cez 1200 pripomienok k návrhu akreditačných štandardov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo predstavila koncom októbra minulého roka návrh akreditačných štandardov – zásadných požiadaviek na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorých by mali byť slovenské vysoké školy akreditované. Návrh agentúra zverejnila, aby umožnila verejnosti zasielať pripomienky k ich zneniu. Do 5. decembra sa vyjadrilo 135 fyzických a právnických osôb, ktoré zaslali spolu vyše 1200 pripomienok.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si dali námahu, preštudovali návrh štandardov a zaslali nám svoje pripomienky, postrehy či komentáre. Je pre nás dôležité poznať názory širokej vysokoškolskej komunity ako aj verejnosti. Teraz pripomienky analyzujeme, následne upravíme štandardy a doplníme metodikou ich vyhodnocovania. Potom to celé zverejníme aj s vyhodnotením každej jednej pripomienky“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Veľký rozsah zaslaných pripomienok svedčí o vysokom záujme vysokých škôl o nový spôsob akreditácií. Pripomienky sú veľmi rozmanité, neraz protichodné, avšak verne reprezentujú pestrosť názorov na vysokých školách. Obsahujú aj rozumné zlepšenia a vyjadrenia, o ktoré sa agentúra môže oprieť.

Najzávažnejšie sú vyjadrenia reprezentácií vysokých škôl, ktorými sú Rada vysokých škôl SR, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, ďalej ministerstiev a zamestnávateľov. Dôležitými sú aj jednotlivé vyjadrenia fyzických osôb, odborníkov z vysokoškolskej praxe, pretože neraz poukazujú na dôležité detaily z pohľadu funkčnosti nastavovaného systému.

Počtom najviac pripomienok smeruje paradoxne k častiam, ktoré majú charakter kritérií vyhodnocovania splnenia štandardov, najmä v oblasti personálneho zabezpečovania vzdelávania. Niektoré kritériá do návrhu štandardov agentúra začlenila preto, aby rozprúdila diskusiu aj o možnom spôsobe vyhodnocovania plnenia štandardov, a tiež o vnútornej rôznorodosti študijných odborov a cieľov vzdelávania jednotlivých škôl, ktorá sa najviac prejavuje práve v požiadavkách na hodnotenie kvality učiteľov.

Nasledovať bude úprava štandardov do finálnej podoby a vyhodnotenie každej jednej pripomienky. Súbežne sa pripravuje aj metodika vyhodnocovania štandardov obsahujúca kritéria, ukazovatele a postupy, podľa ktorých budú pracovné skupiny výkonnej rady vyhodnocovať splnenie štandardov. Časti z návrhu štandardov, ktoré mali charakter kritérií budú presunuté do kritérií metodiky.

Všetky zaslané pripomienky budú zverejnené spolu s vyhodnotením ich zapracovania do finálneho znenia štandardov. Predpokladáme, že sa tak udeje po ich schválení výkonnou radou pravdepodobne v priebehu marca 2020.

 

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Agentúra hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov. Agentúra pripravila pre záujemcov formulár, ktorý možno vyplniť online do 20. 12. 2019. Po formálnej kontrole budú návrhy na zaradenie do zoznamu posudzovateľov predložené na schválenie výkonnej rade agentúry.  

Publikované dňa 26. 11. 2019

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh štandardov. Kompletný materiál je dostupný na nižšie uvedenom odkaze:  

https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/standardy-na-pripomienkovanie-verejnostou-30102019-final_5db9835f73e46.pdf.

Písomné pripomienky k návrhu štandardov je možné predkladať agentúre do 5. decembra 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zverejnenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom Stromová ul. 1, 831 01 Bratislava.

V súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 8 písm. b) zákona č. 269/2018 Z. z. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 15. júla 2019.

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave sa na prvom mieste umiestnila pani Mgr. Zuzana Romančíková.

Dňa 17.7.2019.

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie. Pripomienky zasielajte do 31. 7. 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie zverejnené spolu so schváleným znením predpisu.

 

V stredu 17. 4. 2019 zasadla výkonná rada po druhý krát. Schválila štatút agentúry, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok ako aj harmonogramy prác a zasadnutí. Vybrala koncept loga a dohodla sa na rámci konferencie, ktorú zorganizuje na prelome mesiacov máj/jún 2019 o kvalite vysokoškolského vzdelávania.

Výkonná rada zasadla hneď v deň účinnosti menovania do funkcie 15. 3. 2019. Rokovala o interných otázkach, štýle a spôsobe práce, dohodla rámce termínov zasadnutí a predrokovala rokovací poriadok. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 17. 4. 2019 v Bratislave a bude sa venovať štatútu organizácie, niekoľkým vnútorným predpisom a systému nových akreditácií.

Agentúra v zmysle platného zákona predstaví nové akreditačné štandardy koncom októbra 2019. Dovtedy musí nielen vypracovať štandardy podľa nových pravidiel, ale pripraviť aj celkovú koncepciu akreditácií. To je celkový koncept, ale aj základ pre metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov, zásady zaraďovania odborníkov do zoznamu posudzovateľov a tvorby pracovných skupín ako aj upraviť možné konflikty záujmov.