Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nová verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Poslaním agentúry je napomáhať zlepšovaniu kvality vysokých škôl modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Má poskytovať zrkadlo zabezpečovania kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Nahradila tak činnosť Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež prebrala kompetenciu ministra školstva pri udeľovaní akreditácií. 

Základnými požiadavkami podmieňujúcimi akreditácie budú akreditačné štandardy, ktorých návrh bol zverejnený koncom októbra 2019 na verejné pripomienkovanie. Predpokladá sa, že konečné znenie štandardov bude zverejnené na jar 2020 a prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v druhom štvrťroku 2020. 

 

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava

(ďalej len „agentúra“)

v súlade s § 14 ods.2 písm. d) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.