Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava

(ďalej len „agentúra“)

v súlade s § 14 ods.2 písm. d) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.